Banner Top

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

DateTitle
2018/10/19เอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-10-19 03:32:49
2018/10/19ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง2018-10-19 03:26:20
2018/10/19ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2018-10-19 03:21:57
2018/08/30เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่น 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน 1 คัน2018-08-30 15:28:29
2018/08/30รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ….2018-08-30 14:18:18
2018/08/30ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี….2018-08-30 14:08:35
2018/08/30ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง2018-08-30 13:53:50
2017/09/24ประกาศราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการบุคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โดยวิธีตกลงราคา (ผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์)2017-09-24 10:45:56
2017/09/04ประกาศราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการบุคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โดยวิธีตกลงราคา (ผู้ปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด)2017-09-04 08:43:00
2017/09/04ประกาศราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการบุคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โดยวิธีตกลงราคา (ผู้ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย)2017-09-04 08:42:30
2017/09/04ประกาศ ราคากลาง จัดจ้างเหมาบริการบุคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน โดยวิธีตกลงราคา (ผู้ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล)2017-09-04 08:23:54
2017/09/04ประกาศ ราคากลาง ก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร จำนวน 1 แห่ง2017-09-04 08:23:00
2017/09/04ประกาศ ราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล หน้าห้องประชุม จำนวน 1 แห่ง2017-09-04 08:22:29
2017/09/04ประกาศ ราคากลาง กั้นผนังห้องสำหรับล้างจาน บริเวณด้านหลังห้องประชุมจำนวน 1 ห้อง ดาวน์โหลด2017-09-04 08:21:52
2017/09/04ประกาศ ราคากลาง ปรับระดับพื้นและภูมิทัศน์ ข้างอาคารห้องประชุม จำนวน 1 แห่ง2017-09-04 08:20:40
2017/09/04ประกาศ ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการประจำปี 25612017-09-04 08:19:37
2017/09/04ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ ประจำปี 25612017-09-04 08:18:54
2017/09/04ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์2017-09-04 08:09:24
2017/09/04ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน2017-09-04 08:04:15
2017/09/04ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด12ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน2017-09-04 08:03:25
2017/09/04ประกาศ ราคากลาง ปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์2017-09-04 08:01:45
2017/09/04ประกาศ ราคากลาง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)2017-09-04 08:00:27
2017/09/04ประกาศ สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)2017-09-04 07:58:30
2017/09/04ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์2017-09-04 07:55:24
2017/09/04ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ – สบส.เขต 2 พิษณุโลก2017-09-04 07:54:28
2017/09/04ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องให้สารละลายทางหลอดเหลือดดำ2017-09-04 07:53:06
2017/09/04ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) 2017-09-04 07:51:29
2017/09/04ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ2017-09-04 07:46:43
2017/09/04ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์การทำงานเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ – สบส.เขต 32017-09-04 07:46:01
2017/09/04ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน ๔ รายการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐2017-09-04 07:44:03
2017/09/04ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐2017-09-04 07:41:19
2017/09/04ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐2017-09-04 07:37:47
2017/09/04ประกาศ สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๕๐๐2017-09-04 07:29:11
2017/03/23ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดทำคู่มือสำหรับ อสม. เรื่อง อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)2017-03-23 09:19:48
2016/10/25ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตู้โทรศัพท์สาขาแบบดิจิตอล (Digital IP-PBX) อุปกรณ์และการติดตั้งเดินสาย จำนวน 1 ตู้2016-10-25 10:24:10

Warsaw