Banner Top

แผนตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

เนื่องด้วยทางสำนักงานบริการสุขภาพเขต3 จังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดแผนการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีกำหนดการ การเข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลต่างๆภายในเขตพื้นที่ เขต 3 ดังนี้   >>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Warsaw