Banner Top

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เช่น สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฏหมายข้อมูล ข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร…

  • 0

เอกสารประกอบการประชุม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมไม้หอม วิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

เอกสารประกอบการประชุม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมไม้หอม วิลล่า อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ดาวน์โหลด…

  • 0

ผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน สุขศึกษาในโรงพยาบาลภาครัฐเขตสุขภาพที่ 3

เอกสารเผยแพร่ “ผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน สุขศึกษาในโรงพยาบาลภาครัฐเขตสุขภาพที่ 3″ โดย นางสาวพิมพ์พิชชา ขำนาค ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ <<< ดาวน์โหลด >>>…

Warsaw